Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van h Euang. naar Marc. XVI: 15. 23

jie zedigheid, kermis der waarheid, Godsdienstpligten -— zij zien hun bederf en gevaar niet in, en zoeken hunne eigene geregtigheid opterigten.

Weder anderen, hoewel geheel zuiver in hunne belijdenis, en eenigzins ernftig in Godsdienstpligten, veranderen de genade in ontugtigheid en vleien zig met het Euangelium, hoewel hunne harten onveranderd en onwillig zijn, om in waare heiligheid te leeven, als of er waar geloof in Jefus zijn kon, zonder waare zelfsverloochening, en een leven geheel aan zijnen dienst toegewijd.

0 Gij alle, bedenkt uwe dwaasheid en gevaar — waar toe zullen uwe aardfche genoegens en bezigheden u baaten in het uur des doods en in de eeuwigheid? Hoe zoudt gij met uwe eigene geregtigheid voor God kunnen beftaan ? Hoe zou Jefus een dienaar der zonde kunnen zijn.? Het oogmerk van het Euangelium, is om den mensch tot heiligheid en zaligheid te brengen, en zonder wedergeboorte zal niemand Gods Koningrijk ingaan: droevig is het vooruitgezicht, ijsfelijk zal uw lot zijn als gij alzo blijft.

Er is egter hoop, ja nu is het nog tijd, —

de fchuldigfte onder u behoeft niet te wanhoopen. Wij prediken u Christus Jefus den gekruisten , wiens bloed van alle zonden reinigt. —Hij is algenoegzaam — hij is oneindig in magt, —

oneindig in ontfarming > vlugt tot Hem, als tot

den eenigen naam, die onder den Hemel is gegeven, waar door wij kunnen zalig worden. Hoe veele, hoe groot uwe zonden ook zijn mogen, gij moogt, B 4 gij

Sluiten