is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van eenvoudige leerredenen, aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo de Goede Hoop, ter gedachtenis toegewijd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tof God. naar Job XXXVI: vs. a6, e»f

eene volmaakte vergeeving der zonde, eene heerlijke herfchepping, en verandering des harte voof zondaars te verwerven. Zij* die met een hart door fchuldbezef verflaagen, tot. dezen Jefus vlugten, worden doorzijn bloed en Geest gereinigd, bevrijd van alle fchuld en ftraf, geregtigd tot alle zegeningen, en door een nieuwe geestelijke Geboorte, bekwaam gemaakt, om met een verlicht verftand, Gods Heerlijkheid, in de Natuur, en in de Genade, in te zien, om Gods Heerlijkheid te gevoelen, dezelve te beminnen, en voor God te leeven, in den naam van Jefus, maatig, rechtvaardig, Godzalig. Zij zullen tot in eeuwigheid zalig zijn, in het kennen, en bewonderen, van Gods Grootheid.

Hoe gaarn wenschte ik mijne waarde vrienden, vim u allen te mogen hoopen dat Gij de verzoening met den oneindigen God, door Christus Jefus hadt verkreegen dat Gij door Hem waart herfchapen, om met een vernieuwd en verlicht verftand, de ondoorgrondelijke Grootheid van God te befchouwen, om dien God te bewonderen, te aanbidden, te danken, te gehoorzaamen, cn geheel en al voor Hem te keven. Maar helaas! hoe zou ik dit durven veronderftellen, ik vreeze veeleer, dat verre de meesten uwer, God niet kennen, en ongevoelig zijn voof zijne Grootheid. Uw geweten zal mijne vreeze billijken, wanneer het zich zei ven antwoordt op deeze vraagen. „ Zijn uwe gedachten geduurig „ omtrent God werkzaam, is het uwe lust, uwe „ blijdfehap, om aan God te denken, en aan zijne „ wegen; vervult Gods Heerlijkheid uwe ziel mcf G „ be-