is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van eenvoudige leerredenen, aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo de Goede Hoop, ter gedachtenis toegewijd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods. naar Job XXXVI: vs. 26. 107

Ten, zo dat hier op Aarde zelfs duizenden leevendige fchepzelen, door het kunstglas zichtbaar, een enkelen zandkorrel, of een enkelen waterdrup bewoonen. Oneindig groot in de zamenftelling en beftemming van alle deze fchepzelen, in hun maakzel, verfcheidenheid, overeenftemming, verband. Onbegrijpelijk groot, in de kleine en 'groote, de aanzienlijke en geringe. Groot in de duizenden der volmaakte geesten, die in zijne zalige nabijheid, enkel lof, en aanbidding zijn, cn in de duizenden diertjes, die het vergrootglas in een druppel waters ontdekt. Groot in de vei bazende zonnen en waerelden, die wij in het uitfpanzel befchouwen, en in het ftof dat onze voet vertreedt. Groot vooral hier op Aarde in den redelijken mensch, boven alles in den mensch, die door Jefus bloed gekogt, en door zijn Geest herfchapen, een luisterrijk zegeteeken van alle Gods deugden tot in eeuwigheid zijn zal.

Oneindig groot is God in zijne wegen; in de ordeningen des Hemels en der Aarde, vooral in de • wonderbaare regeering van de kinderen der menfehen, van alle gedachten, volken en rijken, in de bewaaring, voeding, voortplanting, inrichting der menfchelijke maatfehappij. Oneindig groot boven alles, in het verbaazend ontwerp en den weg der veiiosfing door onzen Heere Christus Jefus, waar door zondaars overeenkomftig Gods éér, uit den diepften afgrond van ellende gerukt, tot het hoogfte toppunt van zaligheid verheven worden, door

een