is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van eenvoudige leerredenen, aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo de Goede Hoop, ter gedachtenis toegewijd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io& Leerrede over dc ondoorgrondelijke Grootheid

een middel, het geen alle eindig begrip verre te boven gaat, het leven, lijden en dood van den menschgeworden God. God is groot in de uitvoering, groot in de gevolgen van deze volmaakte voldoening aan den eisch van het Godsrecht. Groot in de wijze waar op zijn gunst verworven, en groot in de wijze, waar op dezelve wordt medegedeeld. Dit alles is ul. heden voor drie weeken meer uitvoerig voorgedraagen. Er blijft overig, dat wij nu Gods Grootheid in zijn wezen en eigenfehappen beicliouwcn, om voorts te toonen, dat in de daad onze begrippen omtrent Gods grootheid zeer gering zijn; en eindelijk aan te wijzen, dat Gods onbegrijpelijke grootheid alle onze aandacht verdient, en tot nuttige betrachtingen ons opleidt, al waarom ook deze waarheid , met zo veel nadruk door Elihu aan onze ernilige oplettendheid word aangepreezen.

B. Wij zagen eenige blijken van Gods oneindige grootheid in zijne werken en wegen; wanneer wij daar bij tevens in overweging neemen, het geen de Rede, cn vooral Gods heilig Woord omtrent God getuigt, zullen wij overvloedige ftof vinden om te erkennen , dat God oneindig groot is in zijn Natuur cn Eigenfchappi n.

i. Hij is het Wezen aller wezens, dc bron van al het mogelijke en van al het daadelijke, waarin alles leeft, zich beweeg ten is, die aan allen geeft het leven den adem en alle dingen. Alle mogelijke deugden en volmaaktheden zijn in Hem verecnigd,

ver-