Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%H SOCRATES VOLKS - OPPERHOOFD»

niet verder zullende uitpluifen, zouden wij dit tafereel van Socrates, in zijn gedrag als Volks-Opperhoofd befchouvd, kunnen befluiten, indien ons nog niet eene opmerking te maaken flond nopens 'tgeen wij in onze Redevecring zeiden, « dat Callixenus en Theramenes, ja „ 't gantfche Atheenfche Volk, naderhand de fchuld v'an't „ onrechtvaerdiglijk vergoten bloed hebben moeten boe„ ten:" Eene opmerking, die ik in onze dagen aan mijne Mede-Burgers, aan alle mijne Land -genooten , aan de door mij geliefde, nog niet bedorven, Jongelingfchap, — aan 't Menschdom zelve, verfchuldigd ben. — Men pooge, zo veel men wil, het denkbeeld eener Voorzienigheid, die de lotgevallen der ftervelingen befluurt, als den grondflag der menschlijke Zamenleeving, los te rukken, om verre te werpen, ja geheel te vernietigen en uit oog en hart te doen verliezen. Men hechte het zegel zijner goedkeuring en aanprijzing aan zulke Schrijvers", wier doel het is, op 't voetfpoor van Epicurus, te doen geloven , dat 't Opperweezen, na eens voorgefclireeven regels van beweeging aan 't Heel - al, zig verders der ondermaanfche zaaken niet bekreunt, Volkeren en Staaten aan 'tblinde noodlot overlaat, en nog veel minder zig met eenige flraf-oelTening omtrent bijzondere perfonen bemoeit: Ik voor mij, zie de hand der Goddelijke Gerechtigheid en Wraak in de verbaazende gebeurtenisfen, die wij beleeven ; ik zie ze over-al in de Gefchiedenis der Oudheid; ikbeminnedie Oudheid zelfs, om dat ze deze hand alomme met eerbied zag; ik gelove, dat elk deugdzaam, aandagtig, en waarheidzoekend Leezer der Hiftorie - Schrijvers de voetitappen eener bijzondere Voorzienigheid, in hunne verhaalen, diep ingedrukt, met innerlijke overtuiging befpeurt; ik houde mij verzeekerd, dat zij zeiven, in wier verlichte oogen deze denkbeelden kinderachtig zijn , meer dan eens van de gegrondheid derzelven proeven hebben opgeleverd}

en

Sluiten