Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'( 41 )

Hoe hy een veilgen weg tot hun geluk zal vinden >

Mite dat zyn eer en pligt hier door niet word' gekrenkt. ,,'kZal, zegthy. „ftrakseen brief, aanEERLiEFS Vader fchryvet);

„ Ik kwytmy dus,zo 'k meen , volledig van myn' pligt: „ 'k Zou niemand ooit in een kwaadwillig opzetftyven;

„ Dan Eerlief wordt,zo 'tfchynt.kwaadaartigvalschbeticht:

Hy wordt verdrukt, geplaagd: ik wil hem byftand bieden.

„ Wat zou het oogenbiik voor my genoeglyk zyn. „ Wanneer ik angsten zorg zag uit zyn wooning vlieden:

„ Hun teedre min heeft van oprechtheid allen fchyn: „ 'k Zal dus, dit 's myn befluit,in geenen deele fchroomen,

„ Hun op het plechtigst te verbinden door den trouw, „ Ten zy door E i g e n b a x t in tyds wierde ondernomen

„ Dien Echt te fluiten: dan , ligt krygt hy nog berouw, ,, Van zyn ontaart beftaan: wat blydfchap zou dit geeven

;, Aan Eerlief! en wat heil > wat dubble loon voor my! ,, Dan zou ik Eerlief en D orinde zien herleeven;

„ Van angftige onrust, van benaauwde zorgen vry.'' Zyn brief aan Eigenbaat, wordt hier op afgezonden:

Hy geeft hem kennis van 't genomene befluit,

C 5 Dat

Sluiten