is toegevoegd aan uw favorieten.

Dag-boek mijner goede werken, in rekening gebragt bij God tegen den dag der algemeene vergelding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 DAGBOEK m ij n e r

flcchts een oogenblik God niet met alle uwe vermogens boven alles bemind hebt , voor eeuwig door haar veroordeeld worden;, want vergecving, genade, kent de Wet niet. Zij eischt volmaakte gehoorzaamheid, zonder op, het meerdere of mindere te letten , en is. van die natuur , dat ze hem, die in een flruikelt, fchuldig verklaart aan allen. Kiest

gij het laatfte en o zo gij wijs zijt zult

gij het verkiezen, zult gij overtuigd moeten zijn, dat uit de werken der wet geen vleesch

voor God gerechtvaardigd kan worden •

verlaat dan voor altijd de wet en koomt, zo als gij zijt , want zo. verwagt ze u,. tot de Genade. Ziet , de Meester roept

ü Slechten en Verftandeloozen!' de Za-

ligmaakcr der waereld roept u! Hij roept u , om u alles, te geeven, wat gij mist, en wat gij echter nooclig zult hebben om eenmaal voor God te kunnen beftaan ! Hoort hoe lieflijk de fluit van het Euangelium klinkt: „ Ik kan cn ik wil wederhoorigen bij God doen wooncn. Ik fchenk het brood en de wateren des levens om niet! Armen zende ik beladen met rijkdommen te rug, magtloozcn doe ik alles vermogen , onwilligen

maak