is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijne uitspanningen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïwsms 91

t»amd Al*,zo Sanehes de Huëlva, die, to e.ne reize naar de Canarifche eilanden , door ftorm was vervallen bij Ai AntiUes. Doch die is alles volgens Garci'asf). Coiumbus zoude zijne voorname berichten bebben ontleend van een' voornaam waereldkenner , die tevens in de ilarreknnde ervaren was , en bekend was onder den naam van Marlijn Behenin. Garcllasfo fpreekt verder niet van dezen man \ en fchoon men geen' Spaanfchen opdeller van kaarten van dien naam kent , heeft men evenwel Garcilaffo verdacht gehouden , van de eere der ontdekking van een nieuw waerelddeel, den Ganuéfchen zeeman te hebben willen ontnemen, ter gunde zijner landgenoten , en dat hij dus de waarheid had opgeofferd aan de glori zijner Spanjaarden.

De lijsten der beroemde mannen van de vijftiende eeuwe naauwkeurig doorzoekende, vind ik daar den naam van Martijn Behem , (waarfchijr.lijk zal de Duitfche uitfpraak Böhm zijn,) zijnde deze man een groot aardrijkskundigen en zeeman geweest. De oorfprongklijkenaam is zo als Garcilasfo hem heeft geboekt, en Ikhebgevonden dat ira 'er bij is gekomen , door eene verëering die koning Johannes de tweede , van G F°r"