Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2J }

Terftond met fchefp gevuurd , niet op dat fnood gefpufe Dat hier aan 'tp/und'rdnwoü, men fchoot met fcherp in 't huis. « En gaf, als 't ware, een fein, om 'tplunderen aan te vangen, e, Dat o jenblikk'lyk wierd volvoerd met groot verlahgenj Een afgehuurden hoop had op ftgnaaï gewagt, h En viel nu woedend aan, met meer dan menfehen kragtf E?uis,Huisraad,üithangbord,'t moestal hun wraakzugt dragen, 't Wierd al totaoj vernield en kort en klein gefhgen ,

Mefl

z Dit was eerst de plundering fluiter), ^PiunderdaN vrv te laaten liaan, en de geene die met plundering gedreigd wierden,'met kruid en loot te belchtétéfl, om dezelve dus te vermoorden, of op de' vlugt te dryven, en als 't waare een bres tc fchieten , waardoor éè Plunderaars vry heen konden komen om hunne aangenomen en voorgenomen taak o, zaak uittévoërén, cn in werkzaamheid te brengen! hé! dat heet eerst Rustbewaaren, met geweer en wapenen,kruid en loot, voor den T , Te"' dat met geweld plundering gedreigd en aangcYallën werd, doch uat door een fierke tegenfland behouden is gebleven : en welker bewooners die gewapende nianlchap ziende, nu verheugdzyiivolkomen uitredding te krygen f doch in plaatze van dat rriet kogels begroet worgden, en op' de vlucht, van hen lieden ,'t geheele huis te zien uit plunderen en te rwneeretnh een zaak die iriet opmerking diend béfchouwd te worden; want toen die Burgers in 't geweer kwamen, was er nor geen plundering aan 't huis geweest, en echter is 't geheel uitgeplunderd geworden, W,e zou dan noch durven zeggen dat V voor >t oog der Burgery gefchied was, dat die hen onderfteund hadden , en dal dezelve dus on.ter htm getal nu zoude kunnen gerekend -worden ? nïe-

ïn 315 U ? ■ -—.

a, b. Of dit fein ërï ftgnaaï nu uit onze voórige Aantekening fs few* Kcntie, laten wy aan 't oordeel van den onpaitydige.ii Lezer over. "

D 5.

Sluiten