Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( %ï )

En Batteryen en Gefchut rondom verfterken; (q) Men fluit de Poort, men Meld de Burgers op de pest, Zly waken Nagt en Dag» zy worden afgelost, f» Zy moeten weder op, zy worden mat en zenden, Na and're Steden toe, om Auxilaire Benden, En fchikken alles tot gedugten tegenftand. (r)

Nu word het vuur der twist verfpreid door 't gantfche Land, Pit was het geen men zogt, den Staat in vroeg're dagen,

Bad

(q) Daar men van geen bekwame Ingenieurs vooraien was, de lange Vrede bad die min noodzskeiyk gemaakt, en de werkeloosheid, haddezelve verder buiten pebruik'gebragt, die van Utrecht bedienden i\° hier toe, vaneen Laidsch Student, naderhand wierd die post opgedragen aan de Heer Belicnay, die wel meerder knnde hier toe bezat,"maar geen tyd nog middelen had om een open Stad, zo fchielyk in een welgefitueerde vesting te vervormen, niets wierd egterontzien, omdeKrygszugtige oogmerken dezer Geweldenaars te voldoen, of gelyk zy zyden voor de vyligheid der Stad zorg te dragen , de heerlykfte Tbuinen wieruen geflegt, en op derzelver gronden, Schanfe en Batteryen aangele^t.

Cr; Deze Bewegingen waren den eenen tyd Drukker, dan der/anderen, daar 'er eigentlyk niets te doen was, beftond alles in een loutere Bravade op inbeelding gegrond, maar het mirste gerugt maakten hun verfchrikt, en om hec Volk in geduurige beweging te houden, ftrooiden bunne aanvoerders niet zelden, eenige fchikbarende gerugten uit. van een aanmarsch van Gelderfche Troupen , van een toeleg op de Stad en dergelyken, dan was terftond alles in alarm, het VoJk in de Wapenen, de Poorten gefloten, zulf de kleine deuren, zo dat niemand uit of in de Strd mo«, dan die met een pas van den Gouverneur der Stad, de Heer van Eyk voorzien was.

CO In hoe verre Utrecht wezentlyk fterk gemaakt was of niet, word verfchillende beoordeeld, dit weet men dat de Patriotten, met hun Poppewerk magtig ingenomen waren, zy fpraken en fchreven niet anders dan van hst onverivinnelyke Utrecht, kundige dagten 'er gantsch andersovsr, en de Rhyngraaf had Jer althars de beste verwagtiog niet van, blykens de orders waar van hy zig by voorraad voorzien had om de Stad te ver|aten, als her, op defeoderen aankwam.

Sluiten