Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 ]

worden! nog meer verwonderden wy ons, dat Uwe Vergadering kan goedvinden, om aan Vrye Vriezen zodanig eene vernederende voorwaarde voor tc (lellen!! om namelyk gedagte Adverti>fement in de Saturdagfche Couranten van den 5 deezer Maand te retracteeren. Gyl. fcliynt vol (trekt te willen hebben, als of die Advertentie maar in fchyn aan Jan den Weldenker gcfchreven is; vermits Gylieden in Uwe Misfive gebruikt de woorden **Qaafi aan Jan de Weldèfiker gerigt." Hebben wy Uwl. niet genoeg, en by herhaalinge te kennen gegeeyen, dat gedagte adverthfement enkel en alleen is ingerigt tegen dat van Jan de Weldenker; en dat wy, by het ftellen van het zelve geene de minfte gedagten gehad hebben, Uwlr. Gezag door het zelve te benadeelen; dit herbaaien wy nogmaals: en zeggen dat zulks nooit onze intentie geweest is. —~ Voorts moeten wy Uwl. als vrye Burgen betuigen, dat het onze intentie ook niet geweest is om Uwlr. Vergaderinge daar in te beleedigen: fchoon het wel waar kan zyn, dat onze Tegcnpartyders er zodanig eene explicatie (alhoewel te onregt) aan willen geeven. Daarom Burgers! kunnen wy (willen wy voordanders van Vryheid en Gelykheid zyn, en blyven) die vernederende voorwaarde geenzins aannemen; en beroepen ons dan op de erkende Regten van den Mensch en Burger, op Vryheid en Gelykheid gegrond; en zo Wy dan Strafschuldig zyn; dan willen Wy liever dat ondergaan, dan zulke vernederende Conditiën opvolgen.

In het adverti'feinent van Jan de Weldenker, ftaande in de Friefche Courant van den 17 Aug. j. 1 , vraagt die Schryver onder anderen aan de Drukker, of iemand lid van den geregte kan zyn

enz. om dat Hy accoort met zyn

Crediteuren gemaakt heeft? geblykt niet uit

Ons antwoord daarop ten klaarden, dat WyUwl. in alles willen gekent hebben, daar zulks vereischt wordt? zo als uit de woorden, in onze Advertentie daarop geplaatst, klaar geblykt; daar wy zeggen, waarom vraagt gy bet met aan bet provinciaal BeRuutl waarneede Wy hebben willen zeggen: Die ' C 3 uwe-

Sluiten