is toegevoegd aan uw favorieten.

De gesmoorde volkstem; of Een uit egtte bewys-stukken opgemaakt verhaal van het schreeuwend onregt, zoo aan het geregtte als aan de [...] burgers van Rauwerderhem oopenlyk aangedaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 6. jjj

fan de» II Maart 1796. weigerde te tëekenen, in zynen post liet continueren: ten zy daar voor zodanige' redenen gevonden wierden, welke' zöortgelyke handelWyze billyken konöe; zo als omtrent zommige Bedienden zo van Ulieden, als van de Raden der Juftitie; die Gylieden zonder de verklaaring van den 11 Maart 1796. -getekend te hebben,' nog een geruimen tyd in hunne posten liet continueren; doch dan meen¬

den wy tevens, dat Gylieden volgens oude en billyke Coltumen genoegzaam geregtigd waart, om den dadeJyk vacerende post van Secretaris te vervullen; dit meenden wy te conffceren uit 's Lands Ordonnantie Lib. III. Til. II. Art. XVII. Welke de naas¬

te ons bekende Wet was < die op dit geval wel het meest paste:——maar Wy konden niet goedkeuren, dat men zonder eenigzints de Volkftem te kennen, een geheel Gerecht affehnfte, en een nieuw Gerecht in plaats ftelde, zonder na de te vooren geftemde Plaatsvervangers om te zien. —— Onze verwondering vermeerderde, dat om een politicque zaak (zo als zy in den aanvang duidelyk icheen) het Oude Gerecht door dén Procureur Generaal geactioneerd wierde: — Dan wy willen nu hier van niet verder fpreeken; wy brengen dit alleen by, om aan Ülieder oordeel te onderwerpen, dat wy in deeze, en verders in ons Re. quest aangevoerde ftukken, niet zonder voorgaand onderzoek en beraad gehandeld hebben.

Het geavanceerde is voor Ülieder doorzïgt overvloedig, dat de Onderteekenaars van het Request uit Ydaarderadeel zodanig een appoinctement op 't zelve nikt verkreegen hebben, als zy meenden te mogen verwagten.

Ondertusfchen bewy.^t de fpoed, waarmeede Gylieden deeze zaak thans behandeld; Ülieder befluit, om door de Volksftem een nieuw Gerecht, en Secretaris te verkiezen, — de minzaame handelingen welke Ülieder afgezondene Commisfie betoond heeft; dat Gylieden dadelyk de rust en het geluk van Rauwerderhem bedoeld: — En het is uit dien hoofde, dat wy Ulie*den weder een Request van een aantal Vaderlandfche Teekenaaren toezenden, om UI. vriendelyk te verzoeken tot eene volkom.ene vrye /lemming van Geregtslee-

den