Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN DAG. fi?

Het is te verwonderen dat de Dames zich niet in draagkoetsjens laaten zetten —t daar zoude men een ftoof met een paar geglomme kooltjens in kunnen plaatfen — en dan de glazen opgehaald — zo had men althans geen nood om koude te vatten — Want dan kon men zich, ter deeg toeger ftopt, op die wijze gemaklijk yan de eene zijkamer in de andere laaten draagen — immers zo men zorg droeg dat men niet in de kolendamp van zo eene bcfloten draagkoets Hikte 't Is wonder dat men

die draagkoetsjens niet meer algemeen in gebruik brengt — te meer daar de beweging der koetzen, hoe zeer op veeren dragende — voor de Dames in eenen gezegendcn ftaat, op de fteenen, hinderlijk is.

Maar het wordt tijd, om de vierde vraag eens intezien — daar wij ons op den

dag voornaamlijk mede dekken oai

geen tijdvcrveling, (jangeweile, zeggende Duitfchers,) eenalleronaangenaamfte plaag, $e ondergaan. — •

Sluiten