is toegevoegd aan je favorieten.

Bibliotheek der kinderen; of, Verzameling van mengelstoffen, geschikt voor de opvoeding der jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 De vernederde

zien uitmunten! Ik zal myn nieuw kleed met goud aandoen ; myn kante linnengoed • myn hoed met roode pluimen ....boe verwon-

derd zal men opzien I „ Ga toch , myn

,, Zoon, (viel de bedroefde Vader hem in de „ rede) haast u om u volkomen naar uwe fmaak „ san te kleedenrwy zullen een wandeling doen".

Ha\ een wandeling] wat ben ik iu myn

fchik 1'ader, dat ik u tot zo verre kan bebaagen:nu zullen alle Menfchen my wederom

kunnen zien. Zy zullen /laan blyven om

my na te ijken; ■ oeb wat ben ik ver-

ieugdl — Maar Vader een klyn verzoekje; Hesdrik uw kr.ecbt zal wel achter my mogen gaan? wantimmersis hetde mode ,dat men een knecht agter zig heeft wanneer

mtn wandelt. „ Wy moeten alleen

zyn myn Zoon, vaar flegts voort". ln

een oogenblik, om zo te fpreeken , was de wufte Frei erik als een klyne Prins gekleed. De gang waar mede hy naar zynen Vader toe trad duidde al de verwaandheid, al de trotsheid van zyn opgeblaazen hart aan , waarom Ernestus heimelyk zugtte ; doch zig bedwingende .maakte hy zig gereed om zyn oogmerk in herwerkte (lellen.

Eerst