Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NA.BERICHT.

hoedanigheid van Uitgever onverplicht zyn daarvan aan Iemand rekenfchap te geven , wy ons nochtans in de noodzakelykheid bevinden om te moeten verklaren , dat ten opzichten van de uitgave van dit geestryk en albevattend zamenftel van 'sMans Voorzegkunde, wy ons beib'ptelyk hebben moeten binden, aan hetgeen hy by handfchrift, gevonden onder zyne begraven Papieren , uitdrukkelyk bevolen had, en volgens welke flegts de Voorzeggingen die deeze Eeuw betrofven, voor den Eerfcen Augustus des jaars 1787. waereldkundig moefle gemaakt worden. Om dat (zegt hy) uit de aanéénfchakeling der Gedenkwaardige Gebeurtenisfen die als dan na zyn begrip hier te Lande plaats zouden hebben, by voorraad best te befluit en zouden vallen , op hoedanige gronden van waarfchynelykheid, of onwaarfchynelykheicl hy het zeyental zyner uitgekipte Voorzeggingen voor het opvolgende Wonderjaar 1788 gebouwd had.

Sluiten