Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 17 >

beide laafte Huwelyken diezy volgens myne voorzeggingen nog doen moet, zal de uifflagder zaken in later tyd best konnen befli«fchén.

Welk een vervaarlyk geraas in de Planeetzalen! Jan Stramme ik geloof dat het Zevental mynen Luchtvrinden het oneens zyn, trouwens dat gebeurd ook wel dikwyls onder de Zeven Hoofdzuilen van één vry Volk op den beneden waerelr; Daar

moet iets ongemeen op het tapyt zyn, hetwelk zig denkelyk binnen driemaal zeven Maanden wel ontwikkelen zal: Ondertusfchen zal ik myn zaak gaan vervolgen met het opdisfehen van enige kluchtige voorvallen, die als een Letterverkwikkend Geneesmiddel bekwaam zal zyn, om beklemde Harten uit den flaap der zwaarmoedigheid te doen ontwaken.

Famam extendere fatlis! Een Latynsch devies waar meede het aloud kosmus, of het Gellacht van den Groot Hartog van Toskanen praalt, en het geen eigenrlyk te kennen wil geven, dat men zig door zyne Daden beroemt behoort te maken. Een zeker onbekent Konstfchilder kwam in den vroege Morgenftond eer de Son nog uit zyne kimmen gerezen was, my eens een bezoek doen; lk vroeg hem half verfbord wat 'er zoo ontydig van zyn dienst was, terwyl zyn fchrale Plunje my juist geen groote beloning fcheen te beloven: Hy beantwoorde my koeltjes, dat het oogmerk van zynen komst geen andere bedoelingen had, dan om zyn Horoscoop door my te doeu trekken, en wierp vervolgens een Daalder op myn fchryftafel. Ik voldeed toen lchielyk aan zyn verzoek, zeggende tegen hem na dat myne kunstbewerking afgelopen waren ; Myn Heer! Gy zyt één „ Konstfchilder van u beroep, die met een getrouwde Vrouw de „ vlucht genomen heb, Begeef u binnen drie maal 24 uuren „ van hier, want zonder dat zult Gy gevaar lopen van door de „ Man uwer opgeligte Minnaar ontdekt, agterhaalt, en deerlyk „ mishandelt te worden." Hy begon daar op te grimlachen onder betuiging dat ik ongelyk bad , en dat zyne wettige Huisvrouw zig werkelyk te Amfterdam by hem bevond in de Herberg daar zy 'thuis lagen; Hy verzogt my vervolgens zyne Liefhebberye eens te komen zien, Ik floeg eerst weinig aandacht op dat voordel , maar liet my naderhand door de Kaftelein van zyn Logement dat gevallig een kennis van my was, bepraten: Na dat de eerfte C Kom-

Sluiten