Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. 5

zenlijke aangaat, door U beftendig van den Heere verzocht is, en tot het laatfte oogenblik uwer vrijheid verzocht zal worden, ter eere van Gods Genade , die dit heilig willen in U begonnen, en tot dus verre onderfteunt, heeft , uw groot Geluk , om het bctoomen van die zoq lang verzochte zaak, U vqor oogen Jlellen,

VERDEELING.

Uw Geluk is groot j dewijl de beftendig verzochte. zaak in zoo verre V reeds gegund is, dat Gij op dezen plechtigen dag wordt aangenoomen, om, alle dagen uws levens, tt woonen in 't huis des Hoeren.

Eeifte Deel.

JJw Geluk is groot: dewijl dit voor Uhet zekerst middel zijn zal , om in 't huis des Heer en, 't welk in den Hemel, of de Hemel zelve is, eindeloos tc woonen.

Tweede Deel.

D e zoete voorfmaak van dat Geluk, GetiEFur. Bruid van Jesus! welke God, in uwen zoo loflijk doorgebrachten Proeftijd, door zijne Genade , U beftendig heeft doen A i %i*

Sluiten