Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29)

en PeroUle. Het Verliefde Brechtje, De Wanhebbelvke Liefde, en foortgelyke ontuchtige vodden meer, welke met volkomen goedkeuring van gecommitteerden vertoond worden.

ln de hierop volgende afdeellng der verantwoording van gecommitteerden worden de ondergeteekenden van het daarftellen ecner volftrekte onwaarheid befchuldigd. Vergunt hen echter, burgers! hierop aan te merken dat deze aantyging waar zou zyn, indien men het geringe recht dat de dichter van een huk heett, om voor ééns de rollen naar zyn' zin te verdeden , en , niet byde eerfte, maar Hechts, wanneer gecorrmitteerdcn, ten koste van het nieuw te Tpelen ftuk. gelamentlyk in den fchouwburg eene fmulparty houden , by de laatfte ftille repetitie, welke de vertoonmg van het ftuk vóórgaat, tegenwoordig te zyn, voor eene behoorelyke raadpleging over de uitvoering en tooneelfchikking der ftukken kan aanmerken. Maar de ondergeteekenden geloven niet dat ïemant dit zo zal begrypen, immers, geen kundig tooneeldichter zal toeftemmen, dat deze hen verleende vryheid voor hen genoegzaam is, om hunne ftukken behoorelyk raar hunne meening te doen uitvoeren. De besten der noch in leven zynde dichters hebben zich dikwerf aan eenigen der ondergeteekenden beklaagd, van hoe weinig nut hunne tegenwoordigheid by de repetitie, die gecommitteerden bedoelen, was: dezelve heeft toch altoos plaats des vrydags avonds, wanneer op den daarop volgenden maandag het ftuk publicq word gefpeeld, en het is niet wel mogelyk van de acteurs en aörices.die hunne rollen en het begrip hunner charatters alsdan vast in het hood hebben, die bovendien den volgenden Saturdag avond noch een ander ttufc moeten uitvoeren, met hoop op goed gevolg te vergen dat zy deze of die pasfage zullen veranderen Kundige tooneelisten bekennen dit zeiven; en de dichter doet het best, wil hy de uitvoering van zyn ftuk niet geheel bedorven hebben, de feilen over het hoofd te zien, ten ware die enkel in het uitvoeren van dezen of geenen coup plaats mogten grypem De ondergeteekende geloven, dat het allergefchikst ware dat de dichte • zyn ftuk zelf aan de daarin fpelende acteurs en actrices vóorlas, om hen. langs dien weg, zyn waar D 3

Sluiten