Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(36)

dat de ontfangst in bet laatlte benefit, namelyk by de vertooning van Brutus en den Overtogt der Franfchen over de Waal, zo gering is geweest, daar dit laatlte ftukje dien avond niet is gegeven, maar wel het zangfpel Het Dorpfeest? of doen gecommitteerden dit ook, om, ware het mogelyk, hierdoor aan te toonen hoe weinig voordeel dit laatlte foort van ftukjes aan den fchouwburg opbrengt, en om dezelven dus, ware het mogelyk, te weeren? De ondergeteekenden kunnen byna geen andere redenen gisfen. Waarom voegen gecommitteerden verder by hunne reflexiën over de benefiten niet, met hoe veel moeijelykheid het verzeld gaat, eer de adteurs de permisfie van gecommitteerden, tot het vertoonen van het een of ander ftuk, ter benefice kunnen bekomen, waardoor het dan niet zelden gebeurt dat die ftukken, welken hen het meefte voordcel zouden aanbrengen, door de aanmerkingen van gecommitteerden moeten achter blyven, gelyk, onder anderen, de ftukken De Landman Rechter, en Emma Corbet, en dan door minder voordeel belovende ftukken vervangen worden? want dat het publicq, by het vertoonen van goede ftukken, wel genegen is de afteurs te favoriferen, (fchoon hec overtuigd is, dat, uit hoofde van de wyze, waarop het geld verdeeld word, dikwils de portie van hem, die eene hoofdrol heeft vervuld, en in de achting van het algemeen deelt, niet meerder, ja misfchien minder dan die van eenen naauwelyks te voorfchyn geweest zynde danfer en danfeufe is,) biykt uit de ontfangst der penningen by het vertoonen van het tooneelituk Romeo en Julia, voor eenige jaren, welke ontfangst (zo verre men onderricht is) de grootfte is geweest die ooic aan dezen fchouwburg heeft plaats gehad.

Beiagchelvk is het flot der verantwoording van gecommitteerden: zy verzekeren u, burgers! worden zy flechts in hunne posten gecontinueerd, fujetten te zullen engageren, die niet alleen nut en voordeel aan den fchouwburg kunnen toebrengen, maar ook rust, vrede, eendragt, heil en broederfchap, trachten te bevorderen; eene fchoone belofte, maar die ongelukkig niet uit te voeren is! immers, de ondergeteekenden laten het over aan het oordeel uwer geheele

Sluiten