Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1781. 1?

dierbaare Perfoonen en derzelver gewigtige deliberatien met allen voorfpoed te zeegenen, en de belangcns van ons lieve Vaderland tot voorigen welftand te herfteljen: blyvende met vvaare hoogagtinge en diepen eer* bied.

(Was get.)

in, carbasius.

CCI1I. Rekenfchap en Verantwoording (kr Admiraliteit in Vriesland, van ï geeti dezelve heeft toegebragt tot den Aanbouw van Oorlogfcheepen. Ingeleverd in dato ' 28 Septeniber

' \. -, r,i V*1- ' i 'ni^™ ■ -■-

hoog mogende heèren!

Pewyl Uw Hoog Mogende, op de Propofitie van Zyne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prinfe van Orange en Nasfau, onzen zeer geliefden Erfftadhouden, by Hoogstderzelver zeer gerefpectecrde Refolutie en Aanfchryving van den 28 Juny jongstleeden, vande gezaamentlyke Collegien ter Admiraliteit deezer Lau den, en dus ook van ons, hebben gelieven te requireeren de beantwoording van zeven onderfcheidcnc Vragen, daar by aan dezelven voorgefteld, zoo zulleu wy ter gedienftige voldoening daar aan, by deezen eerbiedig de vryheid neemen dezelven zoo kort en distinift ons immers doenlyk is te beantwoorden, in hoope en vertrouwen dat Uw Hoog Mog. daar door volkomen zullen zyn overtuigt, dat wy voor zoo veel van ons depeudeert, alles liet geene maar mogeiyk was, gedaan hebben, om Uw Hoog Mog. altoos gevenereerde Refolutien en Aanfchry vingen effect te doen forteeren, waar toe wy geene moeite, arbeid nog kosten hebben gefpaard , zoo dat deswegens geen pligtverzuim of nonchalance, hoe ook geuaamt, by ons IV, desl. B plaats

Sluiten