is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& oer. ZAAKEN VAN' ifBi.

dien Prysmeesrers overgebragt worden de Affchrifrenj ■zoo van de gedane verzoeken en appoiutementen als van de lysten der verkooping.

4. Byaldien de Prys mee (Iers door de Reeders of dooiden Kaptein van het Kaperfchip, welke den Prys zal hebben gemaakt, gequaliliceert zullen zyn, om de gemaakte Pryzen in de Havenen dezer Landen te verkoopen, zullen dezelve gehouden zyn, het Collegie ter Admiraliteit van het Resfort te verzoeken, van wel te willen voldoen aan de formaliteiten by het 42 Articut van de Publicatie van Zyne Majesteit den Koning van Frankryk van den 24 Juny 1778 , en in Frankryk over te brengen Copyen van de Stukken daar toe relatif.

* j. De voorfchreven Copyen en Translaten van de Orginelen zullen worden toegezonden aan den Secreta* tis Generaal van de Marine te Parys , ten einde door den Raad_ der Pryzen worde opgemaakt en uitgefproken Vonnis over de voorlchreven Pryzen ; waar'na de Prysmeesters of derzelver Commisfionarisfen zullen kunnen requireren den provifionelen verkoop van de Goederen en Koopmanfchappen , aan bederf onderhevig ; en zelfs de definitive verkoop van bovengemelde Pryzen en v.ïn derzelver geheele Lading, zoo en in dier voegen als by Art 45 van bovengemelde Publicatie van 24 Juny 1778, omtrent de Pryzen in de Franfche Havenen opgebragt, is bepaald.

6. Omtrent de losfing , inventarifatie , verkoop efi transport of aflevering van de voorfchreven Pryzen en Koopmanfchappen, (zul!en worden geobferveerd zooda. nige formaliteiten, als hier te Lande gebruikelyk zyn.

De Prysmeesters zullen gehouden zyn over te leggen Afrekeningen of fummiere Liquidatien van het provenu van de voorfchreven Pryzen, en van de kosten ter dier zake gevallen,- ten einde de voorfchreven Afrekeningen of fummiere Liquidatien door de Reeders werden gefurneerd ter Griffie van zoodanige Admiraliteit, alwaar de Commüfievaarder zal zyn geëquipeert; alles ingi«< volge van het 57 Articul van de Publicatie van 24 Juny 1778 , en van het Arrest van den Raad, in dato 4 Maart laatstleden.

• De condemnatien of wettige prysverklaringen zullen aan de Admiraliteiten , refideerende ter plaatfe alwaar

de