is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oct. STAAT EN OORLOG. 1781. 101

vallen, maar dat in teegendeel zelfs door het afzien van deeze Provincie van haare voorige verweigering m de accesfie van dezelve nevens die twee andere, die zig daar op in 't geheel nog niet hadden geöxpliceert , bv de vier overige Provinciën deeze zaak al nog toe een affirmative Conclufie zoude kunnen gebragt wor-

d<Dat ook in dat zelfde begrip moet hebben geverfeert de Provincie van Stad en Lande , dewyl die daar na werkelyk haar confent in die voorgeflaagene augmenta. tie ter Generaliteit heeft ingebragt, het welk immers van geen 't minne nut zoude hebben kunnen zyn, indien als doe reeds , gelyk den Heer van Zuylen van Nyveld fustineert, deeze zaak door het disfent van de Provincie van Friesland tot haar voong mets was vervallen. , ,

Dat over zulk ook hoe zeer men zoude kunnen toegeeven. dat wanneer de een of de andere nieuwe voorflag, fchoon met de eerlte, welke finaal afgedaan , en dus vervallen is, in alles over een koownde, werd gedaan, als dan elke Provincie en elk Lid op nieuw ook vrvheid heeft om zoo een nieuwe voorllag at te meeten met de omttandigheeden van 't Gemeenebest, welke op zoo een tyd voor handen zyn , en om vervolgens ook, wanneer oordeelt het welweezen van t Land zulks te vorderen, daar in te kunnen en moogen dilnculteeren , de zaait dan egter daar na gefchaapen moet ZVn , dat de eerlte voorflag , waar in men in andere omftandigheeden , zoo men zig verbeeld geconfenteert hadde, niet meer in weezen is, maar door een werkelyke Refolutie van 't geheele Lighaam der Vergadering, waar by in die voorllag gedifficulteert is , finaal afgedaan is , en dus voor vervallen moet worden aangezien en dat 'er eene werkelyke nieuwe voorflag, welke eene abfolute nieuwe deliburatie van alle de Lee. den der Vergadering vereist, is gedaan geworden.

Het welk egter het geval, waar in men hier verfeert , niet is, dewyl, gelyk is gedemontlrecrt, deeze zaak zoodanig niet was afgedaan , en het Conciliatoir Plan in quxfiae, niet anders was, dan een gevolg van het eerfte , uit de Propofitie van Zyne Hoogheid geprofiueert, waar in reeds door deeze Provincie was ge-