is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1782. aij

X. Extract uit het Register der Refolu* tien van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit op de Maaze.

Maandag den 14 January 1782.

De Luitenant Koelberg. zynde gecompareert voor den Raad en aan hem' in conformité van het gerefol veerde op den 18 December 1781 heden geconfirmeert, zynde voorgehouden het abufive, onvoorzigtige en injurieufe van zyne handelwyze by de Misfive op den 24 Augustus 1781 , door hem aan den Heer D. W. van Lynden gefchreven en hy deswegens wel ernftig geprimendeerd zynde, heeft eerst wel getragt zich eenigzints te excuferen , nopens fommige bewoordingen, die door hem op den 9 October 1781 tegens eenige der Equipagie van het verongelukte Schip Prins Willem zouden zyn gebruikt , zoo als dezelve in het Declaratoir van Matthys Verhoeven waren ter neder gepeld, en by het Rapport van den Heer Advokaat Fiscaal gemeld; doch , wanneer daar op door gemelden Heer Advokaat Fiscaal nader was geoffereert om het volledig bewys ook van het voorfchreven gedepofeerde aan dezen Rade te produceren , en hem Koelberg des noods volkomen te convinceren van het verkeerde oogmerk, het geen hy in dezen hadde gehad, zoo daar uit, als voornamentlyk ook nog uit zekere drie brieven, die hy nog lange na dien tyd aan zyne Landsgenooten hadde gefchrevën , dewelke federt hét doen van het voorgemelde Rapport aan hem Heer Advokaat Fiscaal eerst waren ter hand gekomen; heeft de voornoemde Koelberg by herhaling zyn verregaande misdag erkend, deswegens zyn leedwezen betuigd, en verfchooning verzogt, voorgevende door misleiding van andere daar toe te zyn gebragt, en belovende om voortaan zich wel foigneufelyk te wagten van 's Lands dienst op eenigerhande wyze verder te denigereeren, veel min zyne Compatriottene e. nige verkeerde inductien dienaangaande direcT: of indirect te doen toekomen; en heeft denzelve wyders aan O 4 de-