Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aas ja.k. ZAAKEN VAN ' 1782,

„ aangenomen hebben , zonder zich door eenige infi3, nuatie of dreigementen 'er van te laaten decourneeM Jfn» en. Se,yfc ZV ook van.meening zyn, om 'er „ ftandvastig by te blyven, zy verwasten, en met vol„ komen vertrouwen zig vleien , dat de grootmoedig„ heid van H. R. K. M. niet zal toelaaten , dat 'er „ eenige poogingen gedaan worden , om hetzelve te „ fchenden : met twyfelende of H. R. K. M. zal ge« lyk zy, yan gevoelen zyn , dat het gezegde Artikel „ van de vrye Zeevaart van die natuur is , dat men „ ten dien opzigte in de Negotiatien met het Hof van " ton °, g£enerhande verordeningen kan admitceeren. „ Blyvende voorts H. H. Mog. in de verwagting.dat, „ in het onverhoopte geval, dat de Vrede, onder Me„ diatie van H. R. K. M. op eene billyke en voor „ den. fctaat honorabele wyze, niet kon getroffen wor" u 3 Sez^de Haare Majefteit, en de overige ver„ bondene Mogendheden H. H. Mog. van het daade„ yk uuwerkzel hunner plegtige verbintenisfen zullen „ laaten jomsfeeren.

,, Dat daarenboven gerefolveerd worde , om van „.den kant van H. H. Mog. opening van dit Antwoord „ te doen , zoo aan de andere Leden van de Confe„ deratie der gewapende Neutraliteit, als aan de Ho. „ yen van Vrankryk en Spanjen; aan de twee laatften „ te kennen geevende , dat H. H. Mog. door deeze ,,, aanneeming der Ruslifche Mediatie geen het minfte „ oogmerk hebben, om met het Hof van Londen en„ gagementen aan te gaan , die op eenige wyze ftry„ dig zouden zyn met de Neutraliteit, door H. H. „ Mog. voor den vyandelyken aanval van Engeland, " Üen, aailZien lan de Oorlogende Mogendheden on„ derhouden. En dat de Zaaken ter Generaliteit daar „ heenen gedirigeerd werden, dat, by het arrefteeren „ van het gezegde Antwoord, ter gelyker tyd , en „ zonder het een van het ander te fèpareeren, eene „ Refolutie werde genomen, by welke Zyne Doorlu°" jg£ TP?0Sheid » in qualiteit als Admiraal-Generaal „ der Unie, verzogt worde , om op zulk eene wvze " r l V, ret convenabelst zal oordeelen ,. methetFran„ lelie: Hof een Plan te beraamen, volgens 't welk men „ de üperatien ter Zee , in den aanfiaanden Velatogt

„ zou

Sluiten