Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 178a. 223

zou kunnen dirigeeren , ten einde den gemeenen Vyand de gevoeliglie flagen toe te brengen en hem „ op eerlyke Voorwaarden tot Vrede te dringen."

XIII. Extract uit het Register der Refolutien der Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden , wegens het verzoek van Boekhouders van Scheepen om te rug gave van uitgefchootene Penningen aan de Admiraliteit. In dato 28 January 1782.

Is, ter Vergadering geleezen de Réqueste van verfcheide Boekhouders van Scheepen, woonende binnen de Stad Amfterdam, houdende, dat zy Supplianten in het laatfte van de Maand December 1780, en in het begin van JVnuary van 1781 , diverfe Scheepen in de Havens van deeze Republiek zeilreede en in laading hadden leggen naar de Eilanden van Curacao en St. Euftatius , welker refpective laadingen alle de zoo verdubbelde extraordinaris , als Recognitiegelden , by H. H. Refolutie tot verval der Onkosten van de extraordinaire Equipaaien, die tot meerder beveiliging en befcherming der Koopvaardyfcheepen deezer Landen worden gedaan, waren opge'.egt geworden, promptelyk aan het Collegie ter Admiraliteit en aan de Geoc troyeerde Westindifche Compagnie waren voldaan en betaald.

Dat vervolgens den 26 January 1781, om pregnante redenen , H. H. Mog. daar toe gemoveerd hebbende, by Hoogstdezelve tot nadere ordre,, was geïnterdiceert en verbooden alle Scheepvaart, uit de Zeehavens deezer Landen ; in Conformiteit van welk Embargo de Supplianten, als met de uiterfte bereidvaardigheid géïnclineert zynde om de falutaire orders van H. H. Mog. te obtempereeren, zich gedrongen vonden , om hunne Scheepen uit Texel te rug te doen koomen en te doen ontlaaden , in de allezints billyke Expedtantie , dat, daar zy met opzigt tot de gemelde ontlaadene goederen,

Sluiten