is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32Q ZAAKEN VAN

dragen is. In de Inflr. van i 5 97. wordt daar van geen woord gefproken. In 1784. is zelfs door de Stad Dordrecht eene propofitie gedaan , om het regt van Zyn Hoogh. wegens de aan. ftelling van Vlag-Offi'eieren te onderzee" ken. En het Pr a-advis van deCccommitt. ter Admiraliteit, ex hi'bi'turn i/lprili 784, toont genoeg, dat men daar voor niet anders heeft weten te allegeren, dan de posfesfie. - - Men meent derhalven. dat de geheele qu eest ie, door dein het nevensftaande Articul voorgeflelde modificatie, de part & d'autre , zou kunnen worden opgeruimd , en de zaak op eene billyke wyze worden bepaald. Dit is conform aan het <;6 Art. van de InII. van 1597, en voords conform het 2 Art. van het voorfz. Formulier , in het Groot Placaatb. 3 Deel, p. 116. behal- , ven dat men daar de , Commisfie op naam , van H. Hoog Meg. wildegegeven hebben, \ mitsgaders, dat zy ' voor detl Pra-fident. van H. Hoog Mog. beëdigd wierden.

Hoogstdezelven te worden gekozen. — Zullende aan de geenen , die alzoo" in eene der voorfchreven Qualiteiten zullen worden geëügeerd, door Hooggemelde Staaten Commisfie in forma worden gedepecheerd, op welke Commisfie dezelven zullen verpligt zyn , den Eed , hier na volgende gefpecificeerd , in Hoogstderzelver handen afteleggen; en op dezelve te verzoeken de attaché van den Admiraal , en de regiftratie in het voorfz. Collegie, midsgaders in zoodanig ander Collegie van Admiraliteit, binnen deze Provincie refideren. de, als waar onder dezelve Perfoonen zullen mogen resforteren. —. Art. ïi.

En wat aangaat de Kapiteinen vart Oorloge te Water, zal by vacature van eenigen derzelven , of wel in cas eenigen op nieuws zouden moeten worden aangePeld, door het zelve Collegie een Nominatie van twee Perfoonen voor ieder worden geformeerd , en aan den Admiraal worden toegezonden of geprefenteerd, welken mids dezen word gedefereerd het regt en de bevoegdheid , om daar uit de Electie van de voorfz. Kapiteinen te doen , zonder dat dezelve daar nogthans bui:en zal mogen gaan, ten dien effecte, lat die genen, die door den Admiraal :ot de voorfz. Kapiteinfchappen zulen worden verkozen en aangePeld , lerzelver Commisfie daar toe zullen mtvangen van den Admiraal, doch lezelve zullen moeten prefenteren en, ioen regiftreren in het voorfz. Colle'ie , en aldaar op dezelve Commisfie ifleggen den Eed daar toe Paande, en uer na uitgedrukt.

Art.