is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 maart, ZAAKEN VAN

1782.

geaccordeerde Lotery, en de desweegens gedaane Collecte , zoodaanige fchikkingen gelieven te maaken , mitsgaders finaale Refolutie te neemen, als U El. Gr. Mog. naar Hoogstderzelver wysheid,en tot beve:liging der Vertoonders tegen alle op- en aanfpraak , zullen oordeelen te behooren.

(Onder ftond)

't Welk doende, &c..

Burgemeefteren en Regeerders der Stad Medembiik.

(Lager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelve,

(Was get.)

GERDENiER.

In margine ftond geappoftilkert.

De Sta-ten van Hol'and en Westvriesland vinden goed, dat deeze Requeste gefteld zal worden in handen van Haar Edele Groot Mogende Gecommitteerde Raaden , refideerende in [den Hage en te Hoorn , om dezelve .gezaamentiyk te examineeren, en de Vergadering daar op te dienen van hunne confideratien en Advis.

A&um den ai Maart 2782.

(Onder ftond)

Ter Ordonnantie van de Staaten. (Was get.)

c. clotterbooki.

XLIIL