Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

143 april, ZAAKEN VAN 179?.

aanbiedingen van den Vyand worden aangenomen weike alleenlyk ftrekken, om de genomen Maatregelen tot deszelfs afbreuk en Protectie van de Colonien , Commercie en Navigatie deezer Landen op te hou (en en te verydelen , en ons het tegenwoordig zoo lang verbeid en gunltig oogenblik te doen verzuimen; maar integendeel het ter welgemelde Vergadering daar heen te helpen dirigeeren, dat met allen yvejr en efficace zoodanige middelen worden in het werk gefield , waar door, onder den Zeegen der Voorzienigheid, 's Lands geleden fchade zal kunnen worden vergoed , en onze Vyanden genoodzaakt eene eerlyke en beftendige Vreede met ons te moeten aangaan , en ons eene billyke vergoeding van de toegebragte fchade te bezorgen.

Het Welk doende enz.

LVI. Extract uit het Register der Refolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal de* Vereenigde Nederlanden; wegens het invoeren van Impost op vreemde Wollen en Zyden Stoffen.

Veneris den 5 April 178a.

De Heeren Gedeputeerden van de Provincie van Utrecht, hebben ter Vergaderinge ingebragt en laten leezen, de Refolutie van de Heeren Staaten van hooggemelde Provincie , hunne Principaalen, inhoudende de reedenen en motiven tot het reintroduceeren van deu Impost op de vreemde Wolle en Zyde Laakenen ; volgende de voorfz. Refolutie hier na geinfereerd.

Ex-

Sluiten