Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juny, STAAT £N OORLOG. 17S1/ 2I.

dan Onder-Officieren en Gemeenen zynde gerequireert, het beeter is geene geh-ele Regimenten maar Detachementen expres daar toe zoo veel doenlyk. van Vrywilligers aangeworven, te doen furneeren.

De twee Regimenten Mariniers zyn (lerk ieder a Bataillons van 7 Compagnien , eene Grenadier en 6 Musquetiers Coropagnien , ieder Grenadier Compagnie beftaat uit 2 Sergeanten, 3 Corporaals, 2 Tamboers en 45 Grenadiers ; ieder Compagnie Musquetiers uit a Sergeanten , 3 Corporaals , 1 Tamboer en 41 Musquetiers , dus bedraagt ieder Bataillon 14 Sergeanten, 21 Corporaals, 8 Tamboers, 45 Grenadiers en 246 Musquetiers , en de 4 Bataillons'56 Sergeanten, 8i Corporaals, 32 Tamboers, iVo Grenadiers en s8t Musquetiers.

Tonaal Hoofoen 1336.

Van 69 ordinaire Bataillons werd genomen van ieder 1 Sergeant, 1 Corporaal, 4 Grenadiers en 24 Musquetiers , en van ieder der 34 Regimenten 1 Tamboer; zal dus deeze aanwerving furneeren 69 Sergeanten , .69 Corporaals , 34 Tamboers, 27Ö" Grenadiers en 1656 Musquetiers, Totaal Hoofden 2104, dus 768 Hoofden meer dan de twee Regimenten Mariniers compleet, en zondfr zieken nog onbekwaamen tot den Dienst zouden bedragen, en daar by gereekent ij Bombardiers en 120 Canonniers zoude het geene aan de Marine gefurneert zoude worden, bedraagen 2239 Hoofden.

Waar op gedelibereerd zynde, hebben Hiar Hoog Mogende derzelver dankzegging aan Zyn Hoogheid betuigd voor deeze nieuwe blyk van Hoogstdeszelfs aanhoudenden yver, en waakzaame zorge voor den dienst van het Vaderland ; en is dien onvermindere goedgevonden en verdaan dat CVpie van de voorfz. Propofi. tie gefield zal worden in handen van ,de Heeren Brant. zen, en andere Haar Hoog Mog. Gedeputeerden tot de Militaire zaaken , om met en neevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staate by Haar Edele zelfs te nomineeren , te vifiteeren , examineeren B 3 - daar

Sluiten