is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 july, ZAAKEN VAN

1783.

met Groot-Brittannie in Oorlog te verdedigen; en eindelyk , om te ontwyken al wat aanleiding zoude kunnen geven tot billyke klagten van Neutrale Mogendheeden; maar ook aan den anderen kant om de Sche. pen met Contrabande geladen, aan re houden, voorzoo verre die geftrengheid overeenkomdig zoude zyn met de Traclaten tusfchen die Mogendheeden bedaande.

Dan die opgegeeven vermindering der vyandelykeMagt niet bewaarheid gevonden zynde,en de Ëngelfche Vloot integendeel daaglyks in het gezigt van Texel en het Vlie komende, heeft het'van die der Republiek niet afgehangen om in die omftandigheeden onder zeil te gaan , en het is niet dan maar zedert eenige dagen , dat ik vernomen heb, dat 'er geene Ëegelfehe Schepen van dien eerlten rang meer gezien wierden ^ het is uit hoofde van dit berigt, dat ik , in dato den 22den Juny , heb gefchreeven aan den Vicd-Admiraal Hart/luk, om terdond eenige ligte Vaartuigen uit te zenden tot ontdekking van den Vyand, tevens om een Krygsraad te beleggen , en my het befluit, dar daar in zoude genomen worden, te doen toekomen. Het Extract van myn Brief is te vinden in de Notulen van dien Krygsraad, gehouden den oaflen Juny , en ik heb niet willen nalaaten die aan Hun Hoog Mogende meede te deelen. Uit dezelven zullen zy zien , dat het eenparig gevoelen van de Leden , welke dien Krygsraad uitmaakten, tegen het uitloopen van de Vloot was , tot dat men tyding zoude gekregen hebben , dat de gecombineerde Franfche en Spaanfche Vloot werklyk in het Kanaal gekomen zoude zyn , eri -de Engelfchen hun magt naar dien kant gewend hadden. Ik heb toen geoordeeld , dat het aan my niet dond , om alleen te beflisfen over het uitloopen van de Vloot tegen het eenparig Advys van den Krygsraad, en om die reden heb ik goed gevonden daar over te raadplegen met de Raaden en Ministers van de refpective Admiraliteiten , die door Hun Hoog Mogende geconvoceerd waren. Ik heb hun de Notulen van den Krygsraad meedegedeeld , en zy hebben daarop (geantwoord in het Advys , het welk hier nevens gaat , en waar meede ik my .geconformeerd heb, zendende hetzelve den ac-den juny aan den Vice-Ad-

mi-