Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aas aug. ZAAKEN VAN

1782.

edels groot mogende heeren!

Uw Edele Groot Mogende hebben , by het eerfte Artikel der Ordonnantie op het Confumtie-Zout gelast, dat van ieder Vat gerarlineert Zout, dat binnen Holland en Westfriesland geconfumeert wordt zal wor. den ontfangen vyf guldens , en de tiende verhoging daar en boven.

Deeze wet vooronderfteld , dat die Vaten , of wel de Keetmaten deezer Provintie zyn van één, en dezelve groote , dan. nadien daar in een aanmerkelyk verfchil plaats heeft, en dat U Edele Groot Mog. het ongedetermineert gelaten hebben, welke van deeze verfchillende Keetmaten tot een richtfnoer der belasting zoude moeten dienen , ten einde de overige daar na zouden kunnen worden gereduceert, zoo ontftaat hier uit niet alleen een merkelyke inaagaliteit in de heffing deezer provinciale belasting , maar ook volftrekte onmogelykheid, om verfcheide Artikelen van deeze U Ed. Groot Mog. Ordonnantie hunne executie te doen bekomen.

Om ü Ed. Groot Mog. van het eerfte te overtuigen, zal het genoeg zyn, te zeggen , dat één hondert Zouts, zynde. een hondert en vier Vat Keetmaat, uit de Keet, te Alkmaar afgelevert, en te Leiden voor den Inflag, door de Zoutmeeters, met de aldaar gebruikelyke Zoutmaat hermeten zynde, niet meer heeft uitgelevert dan 93! Vat ; waar uit een differentie ontftaat van ruim zeven en vyftig guldens , op iedere hondert Zouts in den Impost.

Deeze differentieu zyn nu zoo verfchillende , als 'er verfchillende Plaatfen zyn , daar Zoutkeeten gevonden worden : De Keetmaat van Leiden fchynt de grootfte te zyn: daar op volgt die van Haarlem, vervolgens die van Dordrecht , die het naafte aan de gemiddelde groote fchynt te komen, daar op volgt de Amlterdamfche, en eindelyk die van Noord-Holland, welke voor. komt de kleinfte te zyn; nochthans komt het de Gecommitteerde Raaden vermoedelyk voor , dat dit aanmerkelyk verfchil niet alleen zal reft-ilteren uit de verfchillende Capaciteiten van ieder deezer Keetmaten,

maar

Sluiten