Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34<5 nov. ZAAKEN VAN

1782.

overneemen en naar 'herwaarts overbrengen der twee Maaien met Brieven, met het Zegel van°de Provincie van Zeeland gezegelt,

ExtraSt uit het Register der Refolutien van de Edele Mog, Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en Westvriesland, genoomen, op

Den 19 November 178a.

Den Heer Raadpenfionaris heeft aan Hun Edele Mog. gecommuniceert een Misfive welke hy op- gisteren uit Zierikzee per Expresfe had ontfangen van den Secretaris van 's Lands Posteryen, welke by Hun Ed. Mog. Refoluiie van den 11 deezer, is geauthorifeert en gelast geworden, om zig naar Zierikzee te begeeven , en aldaar by het openen der Brieven in de voorfz. Refolutie vermeld re asfifteeren, houdende in fubilantie, een provifioneel Rapport van het geene by het openen der voorfz. Brieven is voorgevallen, met bygevoegt verzoek , om met Hun Ed. Mog. ordres te mogen worden vereert , hoedanig hy Secretaris zig zoude hebben te gedraagen , ' in gevalle de twee Maaien met Brieven na dat dezelve zouden weezen geopend en geëxamineert, aan hem mogten worden aangeboden , en of hy zulks in dien gevalle zoude hebben te declineeren, en aan te dringen, dat de gemelde Maaien, direcl uit Zeeland, naar Engeland mogten worden geëxpedieert , of wel dezelve over te neemen en naar herwaards te rug te brengen.

Waar op gedelibereert, en de confideratien van Heeren Commisfarisfen tot de zaaken van 's Lands Posteryen, in een conferentie door Heeren Commisfarisfen, uit Hun Ed. Mog. ,noopens het voorfz. verzoek vernoomen zynde, en de gedagten van den Heer Raadpenfionaris weezende gehoord , is conform derzelver Advis, goedgevonden en ver-

Raan,

Sluiten