is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT EN OORLOG. 1732, I0I

zigt van een bater fucces , zouden mogen goedvinden te hervatten , en het Land in de uiterfte wanordre te brengen.

Dat de Heeren Gedeputeerdens voornoemt zig om alle de bovengaande reedenen indispenfabel verpligt hebben gevonden, om van het sepasfeerde, voor zoo verre hetzelve tot hunne kennisfe is gekomen, alhier ter Vergadering opening en teffens in confidentie te geeven:

Of niet Prafident en Raaden van den Hove van Holland behoorden te worden aangefchreeven, om zon. der tydverzuim onderzoek na het voornoemde gepnsfeerde te doen; en in het byzonder te inquireeren na de Belhamels en Aanftookers "van het vooilz be?onne oproer; als mede, waarom ter zaake van een gebeurtenis , die zoo wereldkundig en in den mond van een 'iegelyk is, des aangezien, noch door den Fiscaal van den Hove, noch door den Bailluw van 's Haage, ee- ' nige crimiheele vervolging, (voor zoo veel men Aveet) tot hier toe is gevallen ; ten einde op dit een en au. der , en aangaande de ware circumftantien der zake Hun Edele Groot Mog. ten fpoedigfhn te rescribeeï ren, om als dan zoodanige nadere voorziening te kunnen doen , als het verre uitzigc in zoodanige oproerige onderneemingen, onder het oog en mee befbotting van den Souverain gedaan , ten meesten diende van den Lande, bevonden zal worden te vereifchen; mitsgaders of niet tot provifioneele voorziening tegen verdere onderneemingen van dien aart, Heeren Gecommitteerde Raaden behoorden te worden verzogt, om met kennis en overleg van en met Zyne Hooghe'id de nodige fchikkingen tot confervatie van de publique fecurkeit te maaken.

Waarop gedelibereert en de voorfz. Heeren Gedeputeerden voor derzelver zéle en iever tot maintien van de gemeene rust by het voorfz. geproponeerde ge. manifesteert, bedankt zynde, is goedgevonden en verdaan , dat aan Puefldenc en Raaden van den Flove van Holland zal worden aangefchreeven, om zonder tyd» verzuim onderzoeit na het voorfz. gepasfeerde te doen; en in het byzonder te inquireeren na' de Belhamels «n G 3 Aan-