Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT EN OORLOG» 1782. 223

dat zonder de minde verandering nog jaarlyks naar Stads Wetten gedaan word) in de opendaande plaatfen altyd de Wyste, Nutde en de Beste te kiezen , mitsgaders by de eerstkoomende keur, dewyl nietfpoediger zulks gevoeglyk gefchieden kan, te effectueeren, dat het gemelde tort worde geredresfeert en de Heeren in hunnen natuurlyken en wettigen rang gedeld mogen worden.

't Welk doende.

CCLXXXVJJ. ExtraS-Misftve van den Prinfe Erf.

Jiadheuder aan de Staaten Generaal, nopens Zyner Hoogheids Bevel, aangaande de Engelfche Lootsbooten ; in dato 31 December 1782. htofdzaakelyk behelzende.

„ ~r\at Zyne Hoogheid geinformeerd was geworden, „ \Jf dat 'er verkeerdlyk een begrip zoude ontdaan „ zyn, als of, op grond der order, door Zyne Hoog „ heid, in dato 11 Oclober 1782. gegeeven, waar by „ het moledeeren en neemen der Engelfche Lootsboo,, ten wierd geinterdiceerd, de gemelde Lootsbooten ,, zig zouden kunnen verftouten om binnen de Zeega„ ten , op de Rheën en zelf in de Havenen deezer

Landen ongedraft in te loopen.

,, Dat Zyne Hoogheid voorneemens was, tot weg» „ neeming der gemoveerde dubieteiten, om by inter,, pretatie der voorfchreeven order van den 11 O&o» ,, ber 178a , dit niet moledeeren of neemen der En,, gelfche Lootsbooten te bepaalen alleenlyk tot die „ geenen , welke rondsom de Havenen en Kusten der „ drie Koningryken van Engeland, Schotland en Ier„ land, in hunne Functie als Lootsbooten, gerencon»

treerd wierden en met een bewys voorzien waren , „ dat zy waarlyk Lootsbooten zyn.

„ Dat Hoogstdezelve egter de voorfchreeven order

van den 11 October, welke ingevolge Hunner Hoog

m Mog.

Sluiten