Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jan. STAAT EN OORLOG. 1783. 25

Wy vertrouwen en verwagten zulks te meer : \mo. Nademaal, 't zy met eerbied gezegt ,'UEd. Groot Achtbare zich daartoe met Eede ook hebben verbonden. Aangezien den Eed der Heeren Schepenen van deze Stad onder anderen behelst deze zeer notabele clauful of periode; namentlyk: der Stadrechten en oude gewoonten tho holden zoo veel my minfchelyk fye , und ik voor God und der werelt verdedigen kan met goeden gewisfen.

• ido. Alzoo alnu van agtere onfes erachtens niet gefuftineert mag worden , dat dit Reglement van 1707 de Heeren van de Magiftraat zoude zyn opgedrongen in een tyd, wanneer tumulten of oproerigheden binnen deze Stad plaats zouden hebben gehadt, zulks zoude men van het voorafgaande Reglement van den jaare 1704 met eenigen fcnyn kunnen voorwenden ; maar geenfints ten reguarde van dit Reglement van "1707.

Terwyl reeds in den jaare 1707 , als bekent en ter goeder trouw niet tegengefprooken zal kunnen worden, alle troubiës binnen deze Stad volkomen een einde heb» ben genomen gehad , zoo dat de Stad wederom tot voorige ruste en tranquilliteit was gebragt, en men met bedaarde zinnen Stads beste heeft kunnen overwegen en daar toe een behoorlyk beiluit nemen , waar door teffens voor de volgende tyden is gezorgt worden,

3?/o. Door dien na den jaare 1707, immers voor zoo verre ons bewust is , geen ander of nader Reglement over de Regeeringe van deze Stad tusfchen de Heeren van de Magistraat en de Gildens en Burgerye is gemaakt , en dat dienvolgens dit Regiement hei eeniglle of wel het voornaamfte richtfnoer is , waar van men zich in aanzien van Stads-Regeering en derzelver Rechten en Privilegiën kan en mag bedienen.

4*0. Ook weeten wy niet , dat door U Cd. Groot Achtbare , noch door ons ooit van dje Rechten eu Privilegiën by dit Reglement van 1707 gearresteert, is gerenuntieert; trouwens zulks zoude aan de Gemeensluiden ook niet vry gedaan hebben , dezelve zyn wel bevoegt, gelyk ook en wel inzonderheid U Ed. Groot Achtbare , om dezelve te conferveren en te helpen mainteneren, maar geenzints om daaraan te renuntieB J ren;

Sluiten