is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 jan. ZAAKEN VAN 1785.

Over zulks wy geen gefchikter plaats kunnende uitvinden, als in een particuliere kamer, ten huize van den Castelein Rol in het Logement, genaamd de Provintie van Vriesland in de St. Jacobftraat te Leeuwarden , zoo nemen wy de vryheid by U Ed. Achtbaare te infteeren , ten einde zoo veel Leden uit U Ed. Achtb. Vergadering naar mate-Uw Wel Ed. Achtb. zult goedvinden, te Committeeren, tegens aanftaanden Vrydag, den 31 January 1783 des avonds in loco, om des Zaturdags morgens ten tien uuren aldaar te befoigneeren j voorts aan de Leden te verleenen Commisfie Cum pk. tia , gelyk wy uit 'ons midden daar dan twee Leden uit de Magiftraat, en twee uit de Vroedfchap met den Secretaris zullen zenden , Cum plena potestate , daar omtrent zoo wel, als her geene door een of ander Lid dien aangaande aldaar zal worden geproponeerd, om na zulks, de fchikking der Commisfien en Rechten der Atnbulatoire Ampten gemaakt zynde, dezelve te bren. gen ter approbatie van Hun Ed. Mogende, de Heeren Staaten dezer Provintie, ten einde die zaak alzoo zyn volle beflag en effect, moge erlangen.

Vermits wy het eerst die Propofitie gedaan hebben , en U Ed. Achtb. neffens nog zes Steden,ons gevolgt zyn , vermeenen wy dat met regt van ons gevordert word, dat wy zoodanige middelen, als tot deze groote zaak dienflig zullen zyn, behooren aan de hand te geven : waar toe wy geen gepaster kunnen uitdenken, dan deze circulaire uitfchtyvinge aan ö Ed. Achtb. en de verdere zes Steden: intusfchen hoopen wy, dat deze onze demarche uit geen verkeerd oogpunt zal befchouwt worden, als of wy ons eene fuperieure auctoriteit willen aanmatigen, waar van wy ons altoos trag. ten te menageeren : wy betuigen dat ons niets aangenamer zal zyn, dan met U Ed. Achtb. en de zes verdere Steden over deze materie in de beste verltandhoudinge te leven , en de drie overige Steden zoeken te overtuigen, dat ons opregt oogmerk niets anders is, als het Kwartier der Steden luister by te zetten, mitsgaders derzelver Regten en Prasrogativen te maintineeren.

Waar