Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J44 jan. ZAAKEN VAN

1783*

zoude zyn gemaakt, tusfen differente Steeden van een en dezelfde Provincie; — mitsdien,, de Militaire Jurisdicbe, ten aanzien van de Steeden, daar by niet geëxcipieert, ftilzwygende, geadvoueerr zoude zyn: co voorts gefultineert , dat de Militaire Jurisdictie , van Generaliteits weege , binnen de refpeétive Provinciën, univerfeel zoude weezen, voor zoo verre dezelve, nier expresfelyk , wierd bevonden gecircumfcribeen; — zoo alsdan, by gemelde Refolutie, alken met relatie tot de Steeden ftem in Staat hebbende, in oppofitie der Provinciaale Steeden geen ftem in Staat hebbende, was onderlteld gedaan te zyn.

Maar nu beweezen is , dat meergemelde Refolutie , onmoogelyk , zoodanige dispofiiie kan contineeren, en niets anders contineert, als eene aanfchryvinge, door Gelderland, in voege voorfz., particulierlyk verzogt en geobtineert; dewelke de allerminfte relatie niet heeft, tot de zes andere Provinciën, nog in eenige prejudicie van dezelve , om bovengemelde reedenen, en particulierlyk, niet ten aanzien van d"tze Provincie, in confidentie van Hun Edele Groot Mog. meergemelde Refolutie van 13 February 1651, kan worden geinterpreteert. — Zoo moet, daar meede, al het vsorfz. geraifoneerde, by dezelve Memorie, geheel en al vervallen.

Want, ware het, dat by de Inflruclie van den Raad van Staaten van 1588 , of daar na, by eenige andere Stukken der voorfz, eerfte Epoque, eenige zoodanige dijlinStie tusfen Steeden van een en dezelfde Provincie, met relatie tot de Jurisdictie in quceftie , te vinden was , men zoude nog kunnen denken , dat ook de Leeden der groote Vergadering , in de gemelde Refolutie , het oog daar op zouden kunnen hebben gehad. —— Maar het zal aan een iegelyk volftrekt onbegrypelyk moeten voorkoomen , dat, daar nooit voor dato der meergemelde Vergadering, ja zelfs nimmer veor dato van den 34 en ty Maart 1651 , aldus in het afgetrokkene , van

Stee-

Sluiten