Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*go fee» ZAAKEN VAN 1783c

onderzoek na de eerfte oorzaak , die aanleiding fchynt te hebben gegeeven, dat de Ordres van Zyne Doorlugtige Hoogheid, om in gevolge de Refolutien van H. H Mogenden van den 3 Oc* tober eenige Schepen van O >rlog na Brest te expedieeren , byzonder in aanmerking moet komen , dat niettegenftaande Zyne Doorlugtige Hoogheid voor her neemen van gemelde Refolutie den Vice ■ Admiraal Hartfink in fecretesfe hadt geinformeert van de deliberatien over het doen der voorfz. Expeditie, ten einde de noodige preparatien zouden kunnen worden gemaakt, en de Refolutie daar toe genomen wordende, behoorlyk op zyn tyd zou kunnen worden geëxecuteett, gemelde Vice-Admiraal egter heeft goedgevonden, om deeze fecreete ouvertuure voor zig zelve te houden, en daar van geen het minde gebruik te maaken, dan toen de voorfz. ordres op den 5 Oclober zelfs waren ingekomen ; wanneer hy aan de Kapiteinen, tot de meergemelde Expeditie gedestilleerd, heeft afgevraagd, of hunne Schepen tot het voorgeftelde einde in ftaat waren; door welk onverfchillig en weikeloos gedrag van voornoenden Vice-Admiraal het allezins fchynt te blyken , dat de voorzorge en het lofwaardig oogmerk van Zyne Doorlugtige Hoogheid is inutil gemaakt en geheel en al te leur gefield, waarom Heeren Gecommitteerden dan ook móeten concludeeren , dat hier in de eerfte fource van het kwaad gelegen is: van welk denkbeeld zy niet zullen kunnen worden te rug gebragt, ten zy Zyne Doorlugtige Hoogheid ten dien opzigte zoodanige elucidatie kan fuppediteeren, door welke Gecommitteerden volkomen worden in ftaat gefteld, om de vooroordeelen , waarmede het Publicq omtrent deeze zaak zou mogen ingenomen zyn, weg te neemen, of wel anderzints dat door eene correctie van de geenen, die zig in deezenkwalyk zouden hebben gedraagen, de Natie met de daad wierde verzekert, dat 'er by de HoofddiI ■• ree»

Sluiten