Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG. 1783. 231

reetie geene de minfte intentie is geweest , om door het capteeren van frivole pretexten de bovengemelde Refolutie van H. H. Mog. inutil te maaken. 's Hage (5 December 1782.

(Was get.

c- de gyzelaar. c van staveren.

c. w. visïchek. J. VAN zuylkn van nye velt.

m. meerens. p. van ble1swyk.

Litt. B.

Zonder af te gaan van Myn gedeclareerde aan deeze Commisfie den 3 Oftober jongstleeclen , en van het' geene Ik 'de' vryheid heb genomen van onder het oog van Hun Ed. Gr. Mog. te brengen by Myne Misfive van den 27 daar aanvolgende , heb ik niet willen afzyn in antwoord op de Memorie, die de ILer de Gvzelaar, Penlionaris van de Srad Dordrecht, My heden acht dagen heeft ter hand gefield , 'aan de Heeren Gecommitreerdens van Hun Ëd. Gr. Mog. te communiceeren , dat Ik van oordeel ben, dat het examen van het gedrag , zoo van den Heere Vice-Admiraal Hartfinck, als van de verdere Officieren van 's Lands Vloot, die geconcerneert zyn in de voorgenomene Expeditie van het zenden van eenige van 's Lands Schepen na Brest, by H. H. Mog. in deliberatie zynde , en de Befognes daar omtrent met den eerften zullende worden gehouden, de uitllag van die Bofognes zoude behooren te worden atgewagt : terwyl Ik hoope binnen korten meede aan H. H. Mog. te overhandigen' het vervolg der Memorie V die ik aan Hoogstdezelve den 7 Oclober hebbe ter hand gefteld , en hetzelve te extendeeren tot den tvd, dat 's Land Schepen P 4 zyn

Sluiten