is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346" zaakenvan

neer hoogstdezelve het goedvind) eenige Oede* puteerdens uit de refpeclive Collegies , en aan dezelve geven alle zoodanige Ordres, Propoiïties, en Voorflage, als hoogstdezelve zou Je vermeenen tot nut der Marine te moeten worden geëxecuteert, geconcludeert, of overwogen. In welke Vergadering ook zoude kunnen onderzogt worden , hoe de zaaken tot hunne primitive in. ftelling zouden kunnen, en behooren te worden terug gebragt, na dat alle de Collegies alvorens zouden zyn gelast geweest, yder in den zynen, na te gaan, waar in het zelve is afgeweken van de generaale lnftructie , en op te maaken alle de details van der zeiver admini/Iratie, met een fcrupuleus onderzoek van alle de Tractementen en Emolumenten van der zeiver refpeétive Bediendens.

En waren 'er dan polntlen die tusfchen hun r.iet konden worden gedecideerd. Die den Heer Admiraal Generaal finaal ter bellisling over te laaien.

Dat daar na voor den uitflag deezer Befognes aan H. H. Mog. zoude kunnen worden voorgedragen de verandering dier Articulen van de generaale Inflruclie , welke niet meer Overeenkomltig de tegenwoordige gefteldheid van zaaken zouden zyn bevonden. —- Alle de Emolumenten der Bediendens over alle Resforten op een eenparige voet te brengen, en geene veranderingen in het eene of andere poinót yder in den zynen vast te Hellen , zonder die in de Vergadering alvorens te hebbee gecommuniceerd, het geen, geen nieuwigheid zoude zyn , maar analogue aan de qj Art. van de generaale lnliructie, waar in twee Vergaderingen jaarlyks worden bepaald.

Dat in dier voegen ook zoude kunnen gemaakt worden een Receuil in de refpeclive Collegien van alle Ordres voor de Zee-Officieren, en in die algemeene Vergadering gerefumeerd zynde, met overleg en fanclie van den Heer Admiraal Gene-