Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 35

$ ze aan de Republiek in het gemeen; immers ,, aan eenige van de, voornaamfte Provinciën „ tot voormuur ftrekken, of niet, en zonder „ onderfcheid of het opzigt daar over van Ge„ neraliteits weegen gehouden word, of niet , ,, genoomen word tot . laste van het gantïche' ,, Bondgenootfchap, en ten., anderen ; dat dê „ post quotes wyze word uitgetrokken , even „ als of de last van. het onderhoud dier Fortifi,, catien in de eene. Provincie tot die in de an», „ dere geproportioneerd was, als feaare refpec,, tive Quotes. Maar, de. voorfz. onderftelling ;, is verre van de waarheid, de Provinciën van „ Zeeland en Vriesland hebben geene Fortifica„ tien; De Provincie van Utrecht betaalt uit i5 haare „Quotes niet anders als het onderhoud „ van het werk aan de, Grebbe Sluis en aarde ;, Linie aldaar, het welk volgens de laatfte befteeding maar bedraagd eene fomme van elf „ honderd en veertig guldens in. het jaar. Hoe „ veel de Provinciën van Flolland en Stad en „ Lande aan haare Fortificatiën jaarlyks im„ pendeeren, is aan den Raad van Staate on„ bekend. . Dit is. zeeker, dat daar de Fortiii^ „ catien de., meefte zyn, te weeten in Gelder„ land en Overysfel, de Quotes minst kunnen „ toereiken, en dat men daar door genoodzaakt „ is geworden dezelve te augmenteeren met ad,, ditioneele fommcn, het welk reeds,tweemaal ,, is gefchied, met opzigt tot de quote van Overysfel, en voor ac tweedemaal gefchieden „ moet met opzigt tot die van Gelderland, ,, vermits geen beetcr remedie tot nog toe heeft „ kunnen worden geobtineerd., Het ongelyk „ dat de Bondgenooten eikanderen in deezen ,, aandoen, is notoir, maar het .gemeen belang lydt 'er by dit prejudicie >, dat men niette„ genltaande de vporfchreeve verhoogingen re,, latief tot Gelderland en Overysfel telkens ver ,^ leegen 'ftaat, hoe men de noodige penningen ,b vinden zal, wanneer 'er eenige extraordinaris XIII. Deel. C „ re-

3tó AfiL

Staat van Oorlog.

Sluiten