is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 7;

dc Provincie van Overysfel geleegen is; waarfchynelyk om dat de Schans voornaamelyk is aangelegd en moet dienen tot beveiliging van de eerstgemelde Provincie, die dus meer dan eenige andere in dit Fort is geinteresfeerd, te zaamen met de Provincie van Stad en Lande het aanleggen van deeze Schans in het jaar 1628 bevorderd, en deeds de noodigc behoeften aldaar verzorgt heeft, waar voor op haare repartitie insgelyks een post is gebragt gevvccst.-

Dewyl nu uit de twee eerstgenoemde posten alleen betaald word het vuur en licht binnen de bezette Plaatfen in het resfort van de Generaliteit geleegen, en de kosten van de Turf en Kaarsfen in.de Ommerfchans, als zynde van weinig belang, gevoeglyk kunnen worden gebragt in de declaratien van den Commis, wegens de kosten ia het Magazyn aldaar vallende, zo zouden wy van gedachten zyn, dat alle deeze posten voor het vervolg van den Staat van Oorlog zouden kunnen blyven, en de bezorging van deeze benoodigdbeeden in de Forten Steden en Plaatfen in Vlaanderen en Braband, alwaar dezelven nog tegenwoordig door Holland worden gekeverd , gelaaten worden ten laste van de Generaliteits Kas, terwyl die in de Ommerichans, gelyk reeds gezegd is , door den Commis m zyne declaratie behaoren gebragt te worden.

Behalven de opgenoemde posten vindt men nog twee andere ter repartitie van Holland, té weeten , een van vier duizend zeven honderd twee en zestig guldens 's jaars, of drie honderd zes• en negentig guldens, zestien duivers en agt deniers 's maands, voor de Gierbruggen, die continueelyk gehouden moeten worden, als een tot Nymegen op de Waal, een tot Arnhem of elders op den Rhyn, en een tot Grave op de Maze, mitsgaders een post van vyf duizend zes honderd guldens in het jaar, of vier honderd

zes

3* JfiL

Staat van Oorhg.

Zie Refolutie Staaten Generaal 20 en :8 April e'a (.MeyióiS. laad van Staate 5 Juy 1629.