is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 70

dens 's maands, voor den opzigt en het onder»

houd van de kleine Bruggen met haare dependentiën , ten anderen wierd by des Raads Refolutie van den 22 April en 15 Oétober 1649 verdaan , dat men zoude aanhouden te Weezel, Nymegen en Grave, twee groote en twee kleine Ponten, en drie Aken , om aldaar te gebruiken , en by bekwaam Water Gierbruggen daar van te maaken , en voorts bepaald het getal Pontgasten daar toe aan te neemen, om by elke Pont of Brugge te plaatfen — vervolgens wierden by des Raads Refolutie van den 10 December 1650, gereguleerd de daggelden van den Capitein of Brugmeeder, van de Corporaals en van de Pontgasten (wordende de Lieutenantsplaats onnoodig geoordeeld) en teffens gerefolveerd, dat daar voor en voor het onderhoud der Ponten en Aken op den Staat van Oorlog zoude worden gebragt een fom van drie honderd en vyftig guldens ter loopende maand, bedraagende vier duizend twee honderd guldens's jaars.

Dan deeze fom was flechts toereikende om daar uit te vinden de daggelden van den Capitein , drie Corporaals en elf Matroofen of Pontgasten, waar onder 'er twee waren te Sas van Gend, volgens den Staat van Oorlog van het jaar 1650; ten minden het overfchot, na afbetaaling van die daggelden, was veel te gering tot hoeding der kosten van onderhoud der Ponten en Aken, en alle andere behoeften in het magazyn van de Scheepsbrugge, met het geen ^daar toe behoort, onder den liquipagemeeder te Dordrecht zynde, weshalven de Raad by Refolutie van den 2 December 1655 raadzaam oordeelde, dat by redres van deu Staat van Oorlog ter repartitie van Holland , zoude worden gebragt een fom van drie duizend guldens 's jaars voor reparatie en onderhoud van Ponten, Aken en diergelyke ten dien ff en van den Lande gebruikt wordende , doch met deeze laatite post

die

3de Afd Staat van Oor log.

1