Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'.438 ZAAKEN VAN

dan twintig uuren ver zyn, op den voet van de Refolutie van 13 Augustus 1712 insgeiyks dertig Huivers per uur geduurenden den Zomer zouden worden betaald, en dat geduurende den Winter dat loon in redeiykheid zoude worden verhoogd naar advenant van de moejelykheid van de reizen, mits de Postmeester onder het Billet van zodanige reizen verklaare , dat de reis gedaan is met expresfe Paarden, ende niet met ordinaire vokures of te Water.

en deeze verhoging is eindelyk by Refolutie van de Rekenkamer van den 15 Augus us ,782 tot affnyding van alle dilficulteiten , die zig daar omtrent vry dikwyls opdeden, meede bepaald op een vierde van het ordinaris loon,

en hoe zeer zoo wel ingevolge de gemelde Refolutie van den 31 May 1756 als ingevolge die van den so November 1753, alle extraordinaire kosten door onbruikbaarheid der wegen , ysgang en andere redenen veroorzaakt , voor rekening van den Postmeester moeten blyven, is men egtcr gewoon daar omtrent in ongemeene gevallen wel eenige confideratie te gebruiken.

Voor reizen buiten het Resfort van den Staat, die onderfteld worden altoos met haast te moeten worden gedaan, word ingevolge de Refolutien van den Raad van den 4 Maart 1718, en van de Rekenkamer van den 1 November 1728 op Fransch Territoir dertig Huivers , en daar buiten twee guldens per uur betaald, en deeze twee guldens worden over reizen naar ver afgelegen Plaatzen goedgedaan van den Haag af, hoe zeer een geruime tyd na liet nemen van die Refolutien die twee guldens alleen wierden gevalideerd buiten het Resfort van den Staat, het geen omtrent fomfflige reizen nog plaats heeft— het ontbreekt egter niet aan voorbeelden, dat door Postillons depêches buiten 's Lands met de ordinaire voitures over*

ge-

Sluiten