Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keb. STAAT EN OORLOG. 1783. 13

ven alle de naamen van die geenen , die reeds geteckend hadden , en tot de Schuttery niet waren gehoorende, als dan achter die van de Schuttery zouden moeten volgen.

Dat geduurende deeze deliberatie , de Heer van Noordwyk my deszelfs Kamerdienaar toegezonden heelt, om te verneemen, hoe het 'er meede ftond; dat ik aan denzelven in fubftantie gezegd hebbe , dat hy aan zyn Heer konde rapporteeren , dat het nog wel vry wat konde duuren ; en dat ik niet konde bepaalen tot hoe lang, vermits wy het toen nog gantsch niet eens wa« ren : en dat ik zyn Heer den volgende morgen wel veFÜag zoude komen doen.' Dat ik tegens de Kapiteins gezegd hebbe, dat ik het voornoemde Copie weder in handen van den Heer van Noordwyk zoude bezorgen , en aan denzelven communiceeren het geconcludeerde, en dan wel nader met hun lieden daarover zoude fpreeken. Dat ik echter nogmaals le kennen gaf, dat het my toch geweldig teegens de borst ftutrede» het zelve ftuk aanneemelyk te moeten voordragen.

Dat ik, na het vertrek der Kapiteins, hoewel zeer mistroostig zynde weegens den toeftand der zaaken, echter my gerust Helde, om dat ik by my zelve bewust was , dat myn eem'gfte oogmerk in deezen was. het voorkomen van fcheunngen en verdeeldheeden, en ook daar en boven, om dat ik my vast flatteerde , dat de propofitie, zo als het geconcludeerde door de Kapiteins en my gezamenlyk medebragt, nimmer zoude aangenomen worden , om reeden, dat het tegens alle waarfchynlykheid was, dat die geenen , die reeds geteekend hadden, hunne naamen geheel achter die van de Schuttery zouden willen verplaatfen , geevende dit my een ftille hoope , dat het gantfche werk daar door in duigen zoude geraaken.

Dat ik des anderendaags, zynde Donderdag den 5den December, my begeeven hebbe naar het huis van den Heer van Noordwyk (zo ik meene) 's morgens tuslchen neegen en half tien uuren , en , by zyn Ed. gekomen zynde, die Heer my terftond gevraagd neeft in fubftantie; „ wel' Hoe ftaat het 'er meede? Ik ben gis-

teren avond zeer ongerust geweest, dat het niet

reus-

Sluiten