Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 may, ZAAKEN VAN 1783.

Gelderland , Holland en Zeeland, actueel Leden van Stads en Lands Regeeringe waren en geweest hadden; en aan den anderen kant , om dat het voorfz. tweede articul deezer Inftru&ie misfchien van den beginne aan, althans wel geduurende den tyd van meer dan honderd jaaren in geen gebruik geweest was, en mitsdien rebus ipfis et facits geabrogeert en vernietigt fcheen te zyn geworden, terwyl het, voor zoo verre Friesland betreft , bekend was, dat ten minften twee PraMecesfeuren van de voor den Suppliant geweest zynde Commifen Generaal by het Collegie ter Admiraliteit in Friesland , zonder eenige bedenkelykheid , als Gecommitteerden ten Landsdage gecommitteert en gecompareert waren.

Dat de Suppliant derhal ven ook geene zwaarigheid gemaakt hadt , om, na het doen van de voorfz. Eed aan H. H. Mog. in gevolge van het voorbeeld van byna alle zyne Praedecesfeuren in Officio de geheele Republiek door, in de Regeering van Franeker te blyven continueeren; te meer daar zulks onder het oog van H. H. Mogende, zonder eenige de minRè contradictie of reflexie Reeds geichied zynde en nog gefchiedende , de Suppliant niet anders denken of onderftellen konde, dan dat het voorfz. artikel door de conftante contrarie praktyk ftilzwygende was afgefchaft, en by gevolg onder den Eed door den Suppliant op de voorfz. Inftruftie aan H. H. Mog. gedaan , niet moest gerekend worden als nog te zyn begreepen; even en in diervoege als zulks omtrent de Eeden op Inltructien van verfcheiden refpecfabele Leeden deezer Landen , zoo van Politie als justitie, thans nog plaats hadt, waar van zommige niet alleen geheel en al buiten gebruik waren geraakt, maar waar van andere Articulen zelfs van dien aart waren , dat ze thans door de Beëedigden ptjecifelyk wordende nagekomen, aan de refpeétive Procureurs Generaal misfchien materie zouden kunnen opleveren tot crimineele ■■Procedures , of ten minften tot zoodanige Aétien, waar van eene Remotie van iemands Officie notoirlyk het gevolg zoude moeten weezen.

Pat de Suppliant ter zyner verwonderinge en leed»

wee-

Sluiten