Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

may, STAAT EN OORLOG. 1783. 17

heeft men uit die Gilden en Gemeente, Gecommitteerde ten Landsdage zien verfcbynen.

Immers men vind dat op den 1 Sept. 1578 de vier Hooftfteden binnen Arnhem zyn verfcheenen eeren dag voor aanvang van den Landdag , en is met den an-feren gecommuniciert en refolviert op navolgende $911 éten:

Van Nimwegen gpcompariert.

Alard van Bemmel en Derk van Underenf, Burger, meettrrs.

Johan Meeuwz en Wolter Stevens, van St. Klaas Gilde.

Arent van Zeiler, Gedeputeerde der Gemeente.

Mr. Johan van der flaeve, Secreiaiis, alles blykende uit het L. Reces de Anno 1578.

Geen wonder daarum dat van ouds in onze Gelderfche S eden, de Broederfchappen en Gilden, zulk een aanzienlyk vermogen hadden by de verkiezinge der R.» geering , als te zien by Arkftee Befciryving van 'Ny-megen , pag. 226-229. Artikel uit den Brief van de keur en de gerechtigheid der Scheepenen 1499.

„ Zoo dat uit dit alles volgt, dat wy rigieriyke en „ uitvoerende mrgc ook in de Steden den Btirgemee-

(leren, Scheepenen en Raaden van ouds aanbevoo„ !en zy geweest: de magt nogtans om S atuten of. „ Wiilekeuren , waar toe ook impofitien benooren te ,, neemcn , was by hen alleen niet en ook by gevolg. „ niet een abfolute onbepaalde opperarigt.

„ Dit herinnerd ons een Volks Regêering en e*n „ recht van toezt'gt des Volks op het beleid des M „ gillraats , in de handhavinge der Regten en Vryhe„ dm van de Stad,

,, Het geene door de gemeene B'irgers in deze en „ zuodane andere zaken, als van welker befchikking ,, zy dóór de Rurgemeelters , Scheepenen en Raaden „ niet zyn uiigellnen, anderzints verngt zou wordtn , n zulks kan ge^oegelyker gelchieden door een kleinder „ getal van hun , als: daar toe last va.i de overige gen Kregen hebbende, zoo verre die lasc zig volgens gebruik uitltrekt.

„ Dezen zyn , die in de Steden de commsfie of XVI. mnh, ü ,> ambt

Sluiten