is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

juny, STAAT EN OORLOG. 1783. 105

ver Eigenaars of Bewindhebbers, voor te komen , zoo ruim te ftellen dat zy alle noodige tyd konden hebben om haar over haar belang te beraaden , en de gemeene Rheederye , indien zy zulks noodig of prudent oordeelden, te convoceeren of te confulteeren; dat de Supplianten zelve erkennen by derzelver eerder Request, reeds te hebben gededüceert de redenen en gronden, waarom zy niet konden vallen in het begrip dat met mogelykheid de cognitie der zaake zoude konnen ftaan aan den Raad ter Admiraliteit in Zeeland j het 'er zoo verre van daan is, dat H. H. Mog. niet determineerende voor welken Regter de Procedures zouden moeten worden geventileert, dit point in het onzekere zouden hebben gelaaten, en gelegenheid zouden hebben gegeeven om een Regter by delegatie te vraagen: dat H. H. Mog. geheel pasfeerende het gepofeerds by die Requeste, dat de Admiraliteit niet konde gezegd worden ten deezen zoodanig in haar geheel te zyn als om Regters te kunnen en te mogen zyn na regten , en na reden billyk wordt vereischt , en dat hetzelve ten gevolge zoude moeten hebben, dat by H. H. Mog. ter beoordeelinge deezer zaake andere en fpeciaale Regters worden gedelegueert , hebben bepaald , dat het Collegie ter Admiraliteit in Zeeland aan de Supplianten zoude injungeeren , de Procedures binnen den tyd van vier weeken aan te ftellen, en dat de tyd tot het aanftellen van Procedures, aan de Supplianten voorgefchreeven , verftreeken zynde , het Collegie ter Admiraliteit in Zeeland gehouden zoude zyn de Paquetboot met alle de daar in gelaaden geweest zynde Goederen aan derzelver Eigenaars of Bewindhebbers te laaten volgen , daar mede duidelyk vertoonende dat H. H. Mog. alle deleguatie van andere Regters repeteerden, en verftonden dat de injunctie van den termyn van Procedures, de finale dispofitie, en vervolgens de Procedure zelve moeten blyven by het Collegie ter Admiraliteit in Zeeland, in deezen alleen competent.

Dat dit nader Request en verzoek van de Supplianten derhalven niet anders kan worden aangemerkt dan als eene herhaaling of inftantie van een verzoek, waar Na op