is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der Hebreeuwsche poëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de HEBREEUWSCHE POEZY. (tf

renis en opmerking op dezelfde wyze fpreken als Hiob, als de Psalmen, en Proplieeten ipraken; en de ongelovige, onbedachte, Jongeling bemerkt aan 't einde, dat zy waarheid gefproken hebben. De meeste Loffpraken van, of herinneringen aan, de Voorzienigheid worden ook van zulke beelden en gefchiedenisfen ontleend, als wy befchouwd hebben , en verder befchouwen zullen; den Zondvloed, de verydeling van fchuldige bedoelingen der menfchen, de ontdekking van geheime wanbedryven; enz. Uit dergelyke waarnemingen , zeg ik , komen de meeste loffpraken, van, en herinneringen aan, de Voorzienigheid ' voort, en lopen altyd op itille Godsvrucht en een wys en verftandig hart, ongetwyffeld de

dierbaarfle van alle Schatten, uit. Zie daar,

derhalven de nuttigfte, zo wel als de aangenaamfte, Poëzie. Ik wenschte, dat ik een gedicht kende, dat de treffendfte en roerendfle tooneelen der Goddelyke Voorzienigheid uit onze gefchiedenisfen vereenigde ; hoe eenvoudiger het ware , hoe meer Oostersch het in zyne hoofdtrekken zyn zoude.

LOF-