is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 77

vocdeo, het een en ander ter kecciffe van Hun Ed. Mogenden te moeten brengen, door hem die de eer heeft zich te teekenen, 's Hage, den Hun Ed, Mog. bereidvaardiger

17 Sept. 1787. Dienaar,

(was get.) L. P. Holthüysen.

Waar op gedelibereerd zynde, hebben de HeeTen van de Ridderfchap de voorfz. Misfive en ByJage, met het gemelde Rapport, overgenomen, om het zelve in de orde nader te cxamineeren, als mede de Heeren Gedeputeerden der Steden Delft, Gouda, Schiedam en Briele, om daar op te verftain de intentie van de Heeren hunne Principaalen; terwyl de Heeren Gedeputeerden der Stad Haarlem zich in de deliberatie niet hebben m-

felaten, en de Heeren Gedeputeerden der Stad ,eyden hebben geadvyfeerd voor het commisfoïiaarmaaken van dezelve , als mede de Heeren Gedeputeerden van Medemblik gedeclareerd neb» ben, de Conclufie te zullen aanzien.

Aanteekening der Stad Amfteldam.

De aanwezende Gedeputeerde der Stad Amfteldam heeft verklaard , door zyne comparitie ter Vergadering van Hun Ed. Groot Mogenden niet te willen prsejudicieeren aan zoodaanige fustenue, als de Heeren zyne Principaalen zouden willen voeren omtrent eene Vergadering, in welke verfcheidene. Leden geoirdeeld hebben, niet te moeten verlchynen uit hoofde van de omftandigheden , waar m zich deze Provincie bevindt, en welke deze Reiidentie-plaats voor de Leden van Hun Ed. Groot Mogenderi Vergadering zoude kunnen onveilig maa. ken: referveerende daaromtrent zoodaanige nadere Aanteekening en demarches als de Heeren zyne Principaalen zouden noodig oirdeelen. En heeft voornoemde Gedeputeerde ten fterk-

flen